Węgry

Z Wikipodróży
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Węgry
Magyarország
Flaga
Flag of Hungary.svg
Lokalizacja
Hungary in its region.svg
Informacje
Stolica Budapeszt
Ustrój republika parlamentarna
Waluta Forint (HUF)
Strefa czasowa +1
Powierzchnia 93 030 km²
Liczba ludności 9 955 000
Język urzędowy węgierski
Religia dominująca katolicy (58%)
Kod telefoniczny +36
Kod samochodowy H
Domena internetowa .hu
Węgry

Węgry (węg. Magyarország) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej.

Charakterystyka[edytuj]

Geografia[edytuj]

Węgry są nieomal w całości położone w nizinnej i równinnej Kotlinie Panońskiej. Wyjątkami są Średniogórze Północnowęgierskie – makroregion należący do Karpat (pasma górskie Börzsöny, Gödöllő, Cserhát, Mátra (z najwyższym szczytem Węgier Kékes), Góry Bukowe, Góry Tokajsko-Slańskie) na północnym wschodzie kraju oraz należące do Alp Wzgórza Kőszeg i Góry Soprońskie na północnym zachodzie.

Największe rzeki Węgier to Dunaj, Cisa i Drawa. Na Węgrzech leży największe jezioro Europy Środkowej – Balaton. W mieście Hévíz znajduje się największe na świecie jezioro termiczne – Hévíz.

Fauna i flora[edytuj]

Klimat[edytuj]

Węgry leżą w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego. W lecie temperatura dochodzi nawet do 30 stopni, a zima jest dość łagodna - temperatura oscyluje w granicach zera.

W środkowej części Wielkiej Niziny Węgierskiej opady są niskie i wynoszą poniżej 500 mm. Aura cechuje się przewagą opadów letnich, a na nizinach występują częste i długotrwałe susze. Większe ilości opadów mogą występować w terenach górskich i wyżynnych.

Historia[edytuj]

W starożytności tereny obecnych Węgier zamieszkiwali Prasłowianie, Madziarowie i Awarowie. Przez wiele wieków zachodnia część kraju stanowiła obszar podwładny Imperium Rzymskiemu, który należał do prowincji Panonia. Do wieku ósmego region był regularnie pustoszony i zasiedlany przez nowe plemiona. W IX w. Węgry znalazły się częściowo w granicach państwa wielkomorawskiego. Od 896 dorzecze środkowego Dunaju i Cisy zasiedlali prawie wyłącznie Węgrzy (Madziarzy).Wkrótce potem podbili państwo wielkomorawskie i podjęli grabieżcze wyprawy na Bizancjum i zachodnią Europę, ale zostali powstrzymani na rzeką Lech, przez cesarza Ottona I (955). Państwo węgierskie powstało za panowania Gejzy i Stefana I Świętego z dynastii Arpadów, wraz z chrystianizacją kraju w obrządku łacińskim. W XI w. po przyłączeniu Siedmiogrodu i Słowacczyzny ukształtowało się terytorium narodowego w łuku Karpat. Na początku XIII w. została zawarta trwała unia personalna z Chorwacją.

Po wygaśnięciu Arpadów (1301) tron objęli Andegaweni. Za rządów Karola Roberta i Ludwika I Wielkiego nastąpił rozkwit państwa: zwierzchnictwo nad Księstwem Wołoskim, Bośnią i Serbią, przywrócenie panowania w Dalmacji, 1370–82 unia personalna z Polską i przejściowe przyłączenie Rusi Halickiej. Za panowania następcy Ludwika, Zygmunta Luksemburskiego, Węgry utraciły dominującą pozycję na Półwyspie Bałkańskim. Jego zaangażowanie w wojny husyckie i sprawy Niemiec doprowadziło do osłabienia władzy królewskiej. Powtarzające się od początku XV w. najazdy tureckie skłoniły część magnatów do odnowienia unii z Polską. Na tron powołano w roku 1440 Władysława III Warneńczyka (I. Ulászló). Po jego śmierci pod Warną, w 1444 faktyczną władzę na Węgrzech objął J. Hunyady, który odniósł nad Turkami świetne zwycięstwo pod Belgradem (1456).

W 1515 Władysław II zawarł w Wiedniu układ z cesarzem Maksymilianem I, zapewniający Habsburgom sukcesję w Czechach i na Węgrzech po wygaśnięciu Jagiellonów. Jego syn i następca, Ludwik II, 1526 zginął w bitwie z Turkami pod Mohaczem. Zgodnie z układem wiedeńskim tron przypadł Ferdynandowi I Habsburgowi, ale średnia szlachta opowiedziała się za królem narodowym, Janem Zápolyą, wojewodą siedmiogrodzkim. Walka obu pretendentów do tronu, w trakcie której Zápolya przyjął zwierzchnictwo tureckie, nie została rozstrzygnięta. Przy Ferdynandzie I pozostały zachodnie Węgry ze stolicą w Preszburgu (Pozsóny, ob. Bratysława), przy Zápolyi — stanowiące wschodnią część kraju księstwo siedmiogrodzkie; środkowe Węgry z Budą zajęli 1541 Turcy. W XVI w. szerzyła się na Węgrzech reformacja (zwłaszcza w Siedmiogrodzie), wśród Węgrów najwięcej zwolenników zdobył kalwinizm. Habsburgowie, popierając kontrreformację, usiłowali narzucić w opanowanej przez siebie części kraju rządy absolutne; natrafiło to na opór szlachty, niezależnie od wyznania (powstanie I. Bocskaia, G. Bethlena). W 1678 wybuchło największe z powstań kuruców pod wodzą I. Thökölyego, które, poparte przez Turcję, doprowadziło 1683 do wojny. Dzięki pomocy Polski i potem Świętej Ligi Habsburgowie odparli atak Turków na Wiedeń i rozciągnęli panowanie na całe Węgry (pokój w Karłowicach 1699). Również Siedmiogród został włączony do domen Habsburgów.

Absolutystyczne rządy wywołały 1703 powstanie ogólnonarodowe, któremu przewodził Franciszek II Rakoczy, obwołany 1705 księciem Węgier; 1707 sejm w Ónod ogłosił detronizację Habsburgów. Po stłumieniu 1711 powstania Habsburgowie częściowo przywrócili rządy absolutne. Zaangażowanie Austrii w wojny z rewolucyjną i napoleońską Francją doprowadziło do złagodzenia formy jej panowania na Węgrzech. Przywrócenie rządów absolutnych przez Franciszka I po upadku Napoleona wywołało opór szlachty; 1825 na sejmie węg. w Preszburgu ukształtowało się stronnictwo reformatorskie (I. Széchenyi, L. Kossuth). W czasie rewolucji 1848–49 władzę na Węgrzech objął rząd narodowy L. Batthyányego, a po rozpoczęciu interwencji austriackiej — Komitet Obrony Narodowej Kossutha. Wojska węgierskie (w Siedmiogrodzie dowodzone przez J. Bema) odniosły wiele zwycięstw. Sejm w Debreczynie proklamował detronizację Habsburgów i niepodległość Węgier (IV 1849). Dopiero interwencja Rosji doprowadziła do stłumienia rewolucji. Zwycięscy Austriacy wprowadzili na Węgrzech rządy terroru. Z czasem klęski w wojnie z popieraną przez Francję Sardynią (1859), a zwłaszcza Prusami (1866) zmusiły ich do porozumienia z ugodowym stronnictwem F. Déaka. W 1867 została zawarta ugoda prowadząca do powstania 1868 monarchii austro-węgierskiej, w której Węgry (z Siedmiogrodem) uzyskały całkowitą niezależność w sprawach wewnętrznych. Ttego samego roku doszło do ugody chorwacko-węgierskiej, która przyznawała Chorwacji autonomię w Królestwie Węgierskim. Władzę na Węgrzech objęła opowiadająca się za ugodą Partia Liberalna. Jej rządy sprzyjały szybkiemu rozwojowi gospodarki, zwłaszcza przemysłu. W 1903 przeciwko liberałom zjednoczyła się opozycja sejmowa, domagająca się usamodzielnienia Węgier (utworzenia armii narodowej i węgierskiego banku emisyjnego, wprowadzenia granicy celnej z Austrią). W wyborach parlamentarnych 1905 liberałowie utracili władzę na rzecz koalicji partyjnej skupionej wokół Partii Niepodległości. w ciągu kilku lat rządów nie udało się koalicji uzyskać większej niezależności Węgier od Austrii. Podobnie jak liberałowie koalicja popierała madziaryzację mniejszości narodowych na Węgrzech (1907 Lex Apponyi wprowadzała obowiązkową naukę języka węgierskiego w szkołach lud.). W 1910 władzę objęła Narodowa Partia Pracy, opowiadająca się za kontynuowaniem ugody z Austrią.

W okresie rozpadu monarchii austro-węgierskiej, po rozpoczętej 31 października 1918 r. rewolucji Węgry zostały 16 listopada 1918 ogłoszone republiką, której prezydentem został Mihály Károlyi. W marcu 1919 władzę przejęli komuniści i socjaldemokraci, proklamując Węgierską Republikę Rad – dyktaturę pod przywództwem Béli Kuna. Węgierska Republika Rad przetrwała przez 133 dni i została obalona w wyniku inwazji wojsk rumuńskich i czechosłowackich. W 1920 Węgry utraciły, w wyniku traktatu w Trianon dostęp do morza oraz dwie trzecie swego terytorium (Burgenland, Słowacja, Zakarpacie, Siedmiogród, Wojwodina, Chorwacja i Slawonia), z 325 tys. km² pozostało 93 tys. km². W wyniku ustaleń traktatu Węgry utraciły również niemal dwie trzecie ludności (pozostało 8 z 21 milionów). Poza granicami Węgier znalazło się 3,5 milionów Węgrów (co stanowiło ⅓ tego narodu), głównie w południowej Słowacji i siedmiogrodzkim Seklerlandzie oraz części Wojwodiny, w tym obszary o zwartym osadnictwie i większości węgierskiej. Węgry uznane za pozostałość Austro-Węgier i stronę wojującą w I wojnie światowej zostały obarczone na kolejne 33 lata płatnością reparacji wojennych. Oprócz tego zmniejszono liczebność armii węgierskiej do 32 tysięcy i zakazano obowiązkowej służby wojskowej. Politycy francuscy (Georges Clemenceau) otwarcie przyrzekli Węgrom w chwili podpisania traktatu możliwość jego rewizji w oparciu o kryterium etnograficzne i statut Ligi Narodów, obietnica ta nie została dotrzymana. Wobec postanowień traktatu na Węgrzech w całym okresie międzywojennym dominowała chęć rewizji jego postanowień, uznawanych za sprzeczne z zasadą samostanowienia narodów. Zdominowało to politykę zagraniczną Królestwa Węgier i jego stosunki z sąsiadami.

Formalnie Węgry ogłoszono ponownie monarchią, jednak tron pozostał nieobsadzony. Dwukrotne próby odzyskania korony przez króla Karola IV nie powiodły się, a na czele państwa jako regent stanął były admirał austro-węgierskiej floty – Miklós Horthy.

W wyniku kryzysu gospodarczego i rewizjonistycznej propagandy, nastąpiło zbliżenie z III Rzeszą, przystąpienie do Paktu Trzech i od czerwca 1941 udział w II wojnie światowej po stronie Państw Osi. W sierpniu 1943 rząd Węgier i regent Horthy zaproponował aliantom traktat pokojowy, co w marcu 1944 spowodowało zajęcie Węgier przez Wehrmacht. Wobec konsekwentnych prób zawarcia zawieszenia broni podejmowanych, również po niemieckiej okupacji Węgier, przez regenta i rząd węgierski, w październiku 1944 (po wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium Węgier) Niemcy dokonali zamachu stanu na Węgrzech, uprowadzając i internując regenta Miklosa Horthy’ego i wprowadzając rząd marionetkowy Ferenza Szalasiego i faszystowskiej partii strzałokrzyżowców. Już w październiku 1944 część Węgier została zajęta przez Armię Czerwoną (wojska węgierskie walczyły wyłącznie na wschodnim froncie), ostatnie walki zakończyły się na terenie Węgier 4 kwietnia 1945.

Po wojnie kraj należał do bloku wschodniego, będącego pod kontrolą ZSRR. Próba odzyskania niepodległości i demokratyzacji w 1956 (powstanie węgierskie) zakończyła się krwawą radziecką interwencją zbrojną.

W roku 1989 Węgry podważyły żelazną kurtynę dzielącą bloki wschodni i zachodni, otwierając granicę z Austrią. W 1990 przeprowadzono demokratyczne wybory. W 1999 Węgry przystąpiły do NATO, a w 2004 do Unii Europejskiej.

25 kwietnia 2011 roku prezydent Pal Schmitt podpisał nową Konstytucję Węgier, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Konstytucja m.in. zmieniła nazwę państwa z Republika Węgierska na Węgry.

Kultura i sztuka[edytuj]

Węgrzy są w Europie narodem o tyle nietypowym, że przez długi czas nieznane było ich pochodzenie; oni sami chętnie widzieli swych przodków w Hunach. W rzeczywistości pra-Węgrzy, tak jak przodkowie Finów, Estończyków oraz innych ludów ugrofińskich, wywodzą się z północnej Azji. Mimo że po osiedleniu się nad Dunajem i Cisą szybko przyjęli wzorce zachodnioeuropejskiej kultury – byli wręcz określani jako wschodni bastion Europy – zachowali wiele ze swej odrębności. Turcy uważają Węgrów za swoich pobratymców, bardziej jednak po to, by podkreślić swoją obecność w Europie, niż opierając się na solidnych podstawach.

Zupełną odrębność zachowała wiejska muzyka ludowa. Pieśni typu lamentu, zwykle śpiewane przez kobiety, zachowały archaiczny rytm i brzmienie, niespotykane u innych narodów europejskich. Nierówny rytm łączy się w nich z uderzeniem akcentem na pierwszą sylabę jaki występuje w języku węgierskim. Brzmienia powszechnie uważane za ludową muzykę węgierską, jak rozsławiony na świecie czardasz, w rzeczywistości mają pochodzenie cygańskie. Tego rodzaju muzyka taneczna powstała z połączenia ludowej muzyki Romów i muzyki miast. Ta grupa etniczna przybywała na teren Węgier od XV wieku i jak żadna inna wpłynęła na życie muzyczne kraju. Dzięki Węgrom i tutejszym kompozytorom muzyka cygańska stała się sławna na całym świecie. Sami Romowie, mimo wieków asymilacji, podobnie jak w wielu innych krajach pozostają jednak nadal na dnie piramidy społecznej.

Polityka[edytuj]

Węgry to państwo demokratyczne, o ustroju republiki parlamentarnej. Władzę najwyższą pełni prezydent kraju, stojący na czele rządu Węgier. Jest on wybierany pięcioletnią kadencję i pełni władzę naczelną nad siłami zbrojnymi. Ponadto przysługuje mu prawo inicjatywy ustawodawczej oraz weta ustawodawczego.

Przez ostatnie lata rząd Viktora Orbána prowadził politykę prospołeczną i opartą na usamodzielnieniu się kraju od UE. Ta polityka nie spodobała się jednak Europarlamentowi za co kraj ma zostać ukarany. Sytuację Węgier pogarsza jednocześnie zła polityka socjalna, bezrobocie i niski przyrost naturalny. Pomimo to narodowa partia Fidesz ma bardzo wysokie poparcie w węgierskim społeczeństwie.

Społeczeństwo[edytuj]

Zwyczaje[edytuj]

Przygotowania[edytuj]

Wybór czasu podróży[edytuj]

Wizy[edytuj]

Obywateli państw członków Unii Europejskiej, w tym Polski wizy nie obowiązują. Granicę przekracza się na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. W razie braku posiadania dokumentów, należy liczyć się z możliwą kontrolą policyjną.

Przepisy celne[edytuj]

Przepisy celne nie odbiegają od unijnych.

Wymiana waluty[edytuj]

Najłatwiej wymienialną walutą jest euro – złotówka poza dużymi miastami (Budapeszt, Szeged) i kurortami jest niewymienialna.

Ubezpieczenia[edytuj]

Rozmówki[edytuj]

Dojazd[edytuj]

Samolotem[edytuj]

Największy port lotniczy jest w Budapeszcie – tam lata też Wizzair, m.in. z Warszawy. Oprócz tego lotniska pasażerskie znajdują się w Debreczynie i Sármellék.

Pociągiem[edytuj]

Bezpośrednie połączenie z Krakowa do Budapesztu jest dość drogie (440 zł w obie strony), jednak z Budapesztu do Krakowa, jeśli zakupi się bilet kilka dni wcześniej można jechać pociągiem EC za 6400 HUF (ok. 90 zł).

Samochodem[edytuj]

Najlepiej przez drogę E75, E77 lub E371 (a dalej E71). Cieszyn – Budapeszt (droga E75) – ok. 360 km, Chyżne – Budapeszt (droga E77) – ok. 280 km, Barwinek – Budapeszt (droga E371) – ok. 300 km

Autobusem[edytuj]

Połączenia z Polski do Węgier realizowane są przez wiele firm przewozowych. Sprawdź najlepsze połączenia na Węgry

Przejścia graniczne[edytuj]

Głównymi przejściami granicznymi są:

Przejścia graniczne ze Słowacją, Austrią i Słowenią zostały zniesione z powodu wejścia w/w państw do strefy Schengen.

Podział administracyjny[edytuj]

Podział administracyjny Węgier

Obszar państwa podzielony jest na 19 komitaów (megye), które dzielą się na 168 powiatów (kistérség), a te – na gminy (települései – miejskie város, obecnie 214, oraz wiejskie község i nagyközség, obecnie 2898). Rangę równą powiatom mają miasta na prawach komitatu (megyei jogú város, obecnie 23). Szczególny status, równy komitatowi, ma stołeczny Budapeszt (főváros), który dzieli się na dzielnice (kerület).

Stan obecny

Dzisiejszy podział administracyjny Węgier jest trzystopniowy. Obszar państwa jest podzielony na komitaty (megye; obecnie 19), które dzielą się na powiaty (dawniej kistérség, obecnie járás – 175), a te – na gminy (települései – miejskie város, obecnie 346, oraz wiejskie község i nagyközség, obecnie 2809). Rangę równą powiatom mają miasta na prawach komitatu (megyei jogú város, obecnie 23). Szczególny status, równy komitatowi, ma stołeczny Budapeszt (főváros), który dzieli się na dzielnice (kerület). Jednostki podziału administracyjnego Węgier I i II stopnia są jednostkami administracji rządowej, a III stopnia samorządu terytorialnego[1]. Komitaty Komitaty Komitat Siedziba władz Powierzchnia (w km²)[2] Liczba ludności (2018)[3] Gęstość zaludnienia (os./km², 2018)[4] Liczba gmin[4] Miejskich Wiejskich Budapeszt Budapeszt 525 1 749 734 3 332 1 – Bács-Kiskun Kecskemét 8444 505 602 60 22 97 Baranya Pécs 4429 363 721 82 14 287 Békés Békéscsaba 5631 338 025 60 22 53 Borsod-Abaúj-Zemplén Miszkolc 7247 648 216 89 29 329 Csongrád Szeged 4262 400 238 94 10 50 Fejér Székesfehérvár 4358 416 691 96 17 91 Győr-Moson-Sopron Győr 4088 461 518 110 12 171 Hajdú-Bihar Debreczyn 6210 530 464 85 21 61 Heves Eger 3637 295 792 81 11 110 Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 5581 371 271 67 22 56 Komárom-Esztergom Tatabánya 2265 297 454 131 12 64 Nógrád Salgótarján 2544 190 937 75 6 125 Pest Budapeszt 6393 1 261 864 197 54 133 Somogy Kaposvár 6035 303 802 50 16 230 Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 5936 558 361 94 28 201 Tolna Szekszárd 3703 219 317 59 11 98 Vas Szombathely 3336 253 305 76 13 203 Veszprém Veszprém 4493 341 425 76 15 202 Zala Zalaegerszeg 3784 270 634 72 10 248

Węgry 	Budapeszt 	93 030 	9 778 371 	105 	346 	2 809

Miasta na prawach komitatu

  Békéscsaba
  Debreczyn
  Dunaújváros
  Eger
  Érd
  Győr
  Hódmezővásárhely
  Kaposvár


  Kecskemét
  Miszkolc
  Nagykanizsa
  Nyíregyháza
  Pecz
  Salgótarján
  Sopron
  Szeged


  Szekszárd
  Székesfehérvár
  Szolnok
  Szombathely
  Tatabánya
  Veszprém
  Zalaegerszeg

Powiaty Powiaty

  Osobny artykuł: Powiat (Węgry).

Powiat na Węgrzech stanowi jednostkę podziału administracyjnego II stopnia i najniższy szczebel administracji rządowej w terenie. Obecnie istnieje ich 175[1].

Lista powiatów

Lista powiatów na terytorium Węgier z uwzględnieniem komitatu, siedziby władz powiatu, ludności, powierzchni i gęstości zaludnienia[4]. Komitat Nr. Powiat Siedziba Miejscowości W tym miasta Liczba Ludności Powierzchnia (w km²) Gęstość zaludnienia (os,/km²) Bács-Kiskun 1 Powiat Bácsalmás Bácsalmás 10 1 19 417 522,53 37 2 Powiat Baja Baja 17 1 65 581 1008,57 65 3 Powiat Jánoshalma Jánoshalma 5 2 16 662 439,00 38 4 Powiat Kalocsa Kalocsa 21 3 49 619 1061,85 47 5 Powiat Kecskemét Kecskemét 16 3 156 571 1212,08 129 6 Powiat Kiskőrös Kiskőrös 15 4 54 397 1130,22 48 7 Powiat Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza 6 1 36 271 582,11 62 8 Powiat Kiskunhalas Kiskunhalas 9 2 43 067 826,30 52 9 Powiat Kiskunmajsa Kiskunmajsa 6 1 18 977 485,05 39 10 Powiat Kunszentmiklós Kunszentmiklós 9 3 29 491 769,52 38 11 Powiat Tiszakécske Tiszakécske 5 1 23 634 405,89 58 Baranya 1 Powiat Bóly Bóly 16 1 11 607 220,03 53 2 Powiat Hegyhát Sásd 25 2 12 405 360,72 34 3 Powiat Komló Komló 20 1 34 210 292,48 117 4 Powiat Mohács Mohacz 26 1 34 084 600,99 57 5 Powiat Pécs Pecz 40 2 178 291 623,07 286 6 Powiat Pécsvárad Pécsvárad 17 1 11 567 246,43 47 7 Powiat Sellye Sellye 38 1 13 986 493,74 28 8 Powiat Siklós Siklós 53 3 35 539 653,03 54 9 Powiat Szigetvár Szigetvár 45 1 24 835 656,79 38 10 Powiat Szentlőrinc Szentlőrinc 21 1 14 586 282,42 52 Békés 1 Powiat Békéscsaba Békéscsaba 9 3 81 113 636,16 128 2 Powiat Békés Békés 7 2 36 279 525,22 69 3 Powiat Gyomaendrőd Gyomaendrőd 5 2 23 343 686,22 34 4 Powiat Gyula Gyula 4 2 40 827 413,21 99 5 Powiat Mezőkovácsháza Mezőkovácsháza 18 4 39 661 881,50 45 6 Powiat Orosháza Orosháza 8 2 50 294 717,18 70 7 Powiat Sarkad Sarkad 11 1 22 728 570,97 40 8 Powiat Szarvas Szarvas 6 2 27 638 485,06 57 9 Powiat Szeghalom Szeghalom 7 4 29 265 714,17 41 Borsod-Abaúj-Zemplén 1 Powiat Cigánd Cigánd 15 1 16 048 390,00 41 2 Powiat Edelény Edelény 45 2 33 689 717,89 47 3 Powiat Encs Encs 29 1 21 622 378,36 57 4 Powiat Gönc Gönc 30 2 16 572 502,31 33 5 Powiat Kazincbarcika Kazincbarcika 22 3 64 190 341,65 188 6 Powiat Mezőcsát Mezőcsát 8 1 14 351 351,31 41 7 Powiat Mezőkövesd Mezőkövesd 23 2 41 502 723,66 57 8 Powiat Miskolc Miszkolc 39 7 240 279 972,80 247 9 Powiat Ózd Ózd 17 2 53 298 385,45 138 10 Powiat Putnok Putnok 26 1 18 743 391,21 48 11 Powiat Sárospatak Sárospatak 16 1 24 032 477,59 50 12 Powiat Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely 21 2 22 082 321,34 69 13 Powiat Szerencs Szerencs 16 1 40 048 479,46 84 14 Powiat Szikszó Szikszó 24 1 17 131 309,24 55 15 Powiat Tiszaújváros Tiszaújváros 16 1 31 041 248,85 125 16 Powiat Tokaj Tokaj 11 1 12 966 255,76 51 Csongrád 1 Powiat Csongrád Csongrád 4 1 22097 339,24 65 2 Powiat Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely 4 2 54 944 707,68 78 3 Powiat Kistelek Kistelek 6 1 18 067 410,10 44 4 Powiat Makó Makó 15 2 43 670 688,44 63 5 Powiat Mórahalm Mórahalom 10 1 28 639 561,54 51 6 Powiat Segedyn Segedyn 13 2 198 494 741,05 268 7 Powiat Szentes Szentes 8 1 40 294 813,69 50 Fejér 1 Powiat Bicske Bicske 15 2 35 555 578,25 61 2 Powiat Dunaújváros Dunaújváros 16 4 90 583 649,90 139 3 Powiat Enying Enying 9 1 20 487 433,01 47 4 Powiat Gárdony Gárdony 10 2 30 273 306,80 99 5 Powiat Martonvásár Martonvásár 8 2 26 258 277,12 95 6 Powiat Mór Mór 13 2 34002 417,56 81 7 Powiat Polgárdi Polgárdi Został zniesiony 1 stycznia 2015 r, 8 Powiat Sárbogárd Sárbogárd 12 1 27 943 653,42 43 9 Powiat Székesfehérvár Székesfehérvár 25 3 152 550 1041,87 146 Győr-Moson-Sopron 1 Powiat Csorna Csorna 33 1 32 513 579,65 56 2 Powiat Győr Győr 35 1 192 068 904,16 212 3 Powiat Kapuvár Kapuvár 20 2 24 350 392,01 62 4 Powiat Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár 26 3 73 454 899,80 82 5 Powiat Pannonhalma Pannonhalma 17 1 15 625 312,34 50 6 Powiat Sopron Sopron 38 3 100 141 847,61 118 7 Powiat Tét Tét 14 1 14 487 272,61 53 Hajdú-Bihar 1 Powiat Balmazújváros Balmazújváros 5 2 30175 827,06 36 2 Powiat Berettyóújfalu Berettyóújfalu 25 3 44 999 1073,33 42 3 Powiat Debrecen Debreczyn 2 2 21 6467 531,13 408 4 Powiat Derecske Derecske 13 2 41 466 649,98 64 5 Powiat Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény 2 2 39 901 471,43 85 6 Powiat Hajdúhadház Hajdúhadház 3 2 22 322 137,03 163 7 Powiat Hajdúnánás Hajdúnánás 6 2 29 318 547,27 54 8 Powiat Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló 5 2 42 665 732,51 58 9 Powiat Nyíradony Nyíradony 9 2 29 841 510,13 58 10 Powiat Püspökladány Püspökladány 12 2 40 114 728,71 55 Heves 1 Powiat Bélapátfalva Bélapátfalva 8 1 8 570 180,89 47 2 Powiat Eger Eger 22 2 85 588 602,08 142 3 Powiat Füzesabony Füzesabony 16 1 29 846 578,54 52 4 Powiat Gyöngyös Gyöngyös 25 2 71 847 750,79 96 5 Powiat Hatvan Hatvan 13 2 50 035 352,15 142 6 Powiat Heves Heves 17 2 34 662 697,68 50 7 Powiat Pétervására Pétervására 20 1 20 748 475,06 44 Jász-Nagykun-Szolnok 1 Powiat Jászapáti Jászapáti 9 2 32 295 544,40 59 2 Powiat Jászberény Jászberény 9 3 50 184 617,01 81 3 Powiat Karcag Karcag 5 3 42 382 857,26 49 4 Powiat Kunhegyes Kunhegyes 7 2 20 210 464,48 44 5 Powiat Kunszentmárton Kunszentmárton 11 2 35 207 576,50 61 6 Powiat Mezőtúr Mezőtúr 5 2 27 100 725,74 37 7 Powiat Szolnok Szolnok 18 5 117 140 914,46 128 8 Powiat Tiszafüred Tiszafüred 7 1 19 402 416,99 47 9 Powiat Törökszentmiklós Törökszentmiklós 7 2 359 77 464,53 77 Komárom-Esztergom 1 Powiat Esztergom Ostrzyhom 24 5 91 506 536,96 170 2 Powiat Kisbér Kisbér 17 1 19 886 510,58 39 3 Powiat Komárom Komárom 9 3 39 095 378,75 103 4 Powiat Oroszlány Oroszlány 6 1 25 636 199,34 129 5 Powiat Tatabánya Tatabánya 10 1 84 422 331,63 255 6 Powiat Tata Tata 10 1 38 565 306,73 126 Nógrád 1 Powiat Balassagyarmat Balassagyarmat 29 1 38 833 532,04 73 2 Powiat Bátonyterenye Bátonyterenye 8 1 21 086 215,46 98 3 Powiat Pásztó Pásztó 26 1 30 883 551,60 56 4 Powiat Rétság Rétság 25 1 23 393 435,01 54 5 Powiat Salgótarján Salgótarján 29 1 62 506 525,15 119 6 Powiat Szécsény Szécsény 14 1 19 222 284,97 67 Pest 1 Powiat Aszód Aszód 11 2 36 612 298,32 123 2 Powiat Budakeszi Budakeszi 12 4 86 464 288,94 299 3 Powiat Cegléd Cegléd 12 3 88 046 886,11 99 4 Powiat Dabas Dabas 11 3 48 701 614,14 79 5 Powiat Dunakeszi Dunakeszi 4 3 80 753 103,09 783 6 Powiat Érd Érd 7 4 118 735 184,30 644 7 Powiat Gödöllő Gödöllő 15 6 141 853 449,61 316 8 Powiat Gyál Gyál 4 2 40 740 170,94 238 9 Powiat Monor Monor 12 3 66 722 352,01 190 10 Powiat Nagykáta Nagykáta 15 3 71 374 687,90 104 11 Powiat Nagykőrös Nagykőrös 3 1 27 463 349,27 79 12 Powiat Pilisvörösvár Pilisvörösvár 9 2 53 065 130,72 406 13 Powiat Ráckeve Ráckeve 11 1 35 787 416,91 86 14 Powiat Szentendre Szentendre 13 4 78 476 326,58 240 15 Powiat Szigetszentmiklós Szigetszentmiklós 9 6 111 873 211,25 530 16 Powiat Szob Szob 17 2 24 407 438,33 56 17 Powiat Vác Vác 18 2 67 363 362,11 186 18 Powiat Vecsés Vecsés 4 3 47 681 119,78 398 Somogy 1 Powiat Barcs Barcs 26 1 23 262 696,50 33 2 Powiat Csurgó Csurgó 18 1 16 377 496,19 33 3 Powiat Fonyód Fonyód 21 4 33 935 645,38 53 4 Powiat Kaposvár Kaposvár 78 4 115 017 1591,22 72 5 Powiat Marcali Marcali 37 1 34 085 904,18 38 6 Powiat Nagyatád Nagyatád 18 1 255 42 647,07 39 7 Powiat Siófok Siófok 24 3 51 369 656,98 78 8 Powiat Tab Tab 24 1 12 497 427,21 29 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 Powiat Baktalórántháza Baktalórántháza 12 1 19 326 254,46 76 2 Powiat Csenger Csenger 11 1 13 761 246,34 56 3 Powiat Fehérgyarmat Fehérgyarmat 50 1 39 668 706,51 56 4 Powiat Ibrány Ibrány 8 2 23 484 304,84 77 5 Powiat Kemecse Kemecse 11 2 21 943 246,31 89 6 Powiat Kisvárda Kisvárda 23 3 56 646 522,86 108 7 Powiat Mátészalka Mátészalka 26 3 64 509 624,55 103 8 Powiat Nagykálló Nagykálló 8 2 29 917 377,41 79 9 Powiat Nyírbátor Nyírbátor 20 3 43 433 695,66 62 10 Powiat Nyíregyháza Nyíregyháza 15 4 165 805 809,54 205 11 Powiat Tiszavasvári Tiszavasvári 6 2 27 029 381,41 71 12 Powiat Vásárosnamény Vásárosnamény 28 2 37 550 617,68 61 13 Powiat Záhony Záhony 11 2 19 286 145,62 132 Tolna 1 Powiat Bonyhád Bonyhád 25 2 30955 476,78 65 2 Powiat Dombóvár Dombóvár 16 1 31 663 509,00 62 3 Powiat Paks Paks 15 2 49 022 835,89 59 4 Powiat Szekszárd Szekszárd 17 2 58 410 656,09 89 5 Powiat Tamási Tamási 32 3 37 892 1020,00 37 6 Powiat Tolna Tolna 4 1 17 994 205,27 88 Vas 1 Powiat Celldömölk Celldömölk 28 2 24 312 474,13 51 2 Powiat Körmend Körmend 46 2 26 348 614,56 43 3 Powiat Kőszeg Kőszeg 21 3 25 572 286,36 89 4 Powiat Sárvár Sárvár 42 2 38 488 685,44 56 5 Powiat Szentgotthárd Szentgotthárd 16 1 15 179 255,02 60 6 Powiat Szombathely Szombathely 40 2 110 772 646,34 171 7 Powiat Vasvár Vasvár 23 1 13 326 374,12 36 Veszprém 1 Powiat Ajka Ajka 11 1 38 456 320,66 120 2 Powiat Balatonalmádi Balatonalmádi 11 3 24 458 239,75 102 3 Powiat Balatonfüred Balatonfüred 22 1 24 166 357,72 68 4 Powiat Devecser Devecser 28 1 14 601 421,63 35 5 Powiat Pápa Pápa 49 1 58 054 1021,93 57 6 Powiat Sümeg Sümeg 21 1 15 018 306,33 49 7 Powiat Tapolca Tapolca 33 2 33 943 540,09 63 8 Powiat Várpalota Várpalota 8 2 36 801 294,27 125 9 Powiat Veszprém Veszprém 19 2 82 097 629,54 130 10 Powiat Zirc Zirc 15 1 19 053 330,98 58 Zala 1 Powiat Keszthely Keszthely 30 2 49 072 535,79 92 2 Powiat Lenti Lenti 48 1 19 339 624,06 31 3 Powiat Letenye Letenye 27 1 15 962 388,69 41 4 Powiat Nagykanizsa Nagykanizsa 49 2 76 585 907,92 84 5 Powiat Zalaegerszeg Zalaegerszeg 84 3 101 153 1044,55 97 6 Powiat Zalaszentgrót Zalaszentgrót 20 1 15 179 282,53 54

Miasta[edytuj]

Miasta na Węgrzech (Przekierowano z Miasta Węgier) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Hungary CIA map PL.png

Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Węgry posiadały ponad 60 miast o ludności przekraczającej 20 tys. mieszkańców. Stolica kraju Budapeszt jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 8 miast z ludnością 100-500 tys.; 10 miast z ludnością 50-100 tys., 27 miast z ludnością 25-50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.

Alfabetyczna lista miast na Węgrzech

Zestawienie na podstawie publikacji węgierskiego Głównego Urzędu Statystycznego A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 2010. január 1. zawierającej dane o powierzchni i liczbie ludności jednostek podziału terytorialnego Węgier oraz jednostek nomenklatury NUTS.

Liczba ludności 328 węgierskich miast według stanu w dniu 1 stycznia 2010 w przeliczeniu na podział administracyjny obowiązujący tego samego dnia.

Nazwy miast powiatowych i stolic komitatów wyróżniono.

Uwaga: Tabelę można uporządkować rosnąco lub malejąco według wartości w każdej z kolumn. W tym celu należy nacisnąć przycisk Sort none.gif, który znajduje się w nagłówku kolumny. Miasto Powiat Komitat Powierzchnia (km²) Liczba ludności Gęstość zaludnienia (osób/km²) Abádszalók Tiszafüred Jász-Nagykun-Szolnok 132,23 4141 31 Abaújszántó Abaúj-Hegyköz Borsod-Abaúj-Zemplén 47,36 3123 66 Abony Cegléd Pest 127,97 15 375 120 Ács Komárom Komárom-Esztergom 103,84 7110 68 Adony Adony Fejér 61,05 3838 63 Ajka Ajka Veszprém 95,05 29 419 310 Albertirsa Cegléd Pest 72,96 12 416 170 Alsózsolca Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén 26,02 5976 230 Aszód Aszód Pest 16,20 6393 395 Bábolna Komárom Komárom-Esztergom 33,59 3688 110 Bácsalmás Bácsalmás Bács-Kiskun 108,32 6949 64 Badacsonytomaj Tapolca Veszprém 32,71 2150 66 Baja Baja Bács-Kiskun 177,61 37 638 212 Baktalórántháza Baktalórántháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 35,25 4282 121 Balassagyarmat Balassagyarmat Nógrád 23,74 16 520 696 Balatonalmádi Balatonalmádi Veszprém 49,88 9036 181 Balatonboglár Fonyód Somogy 32,04 5920 185 Balatonföldvár Balatonföldvár Somogy 15,32 2073 135 Balatonfüred Balatonfüred Veszprém 46,45 13 401 289 Balatonfűzfő Balatonalmádi Veszprém 9,25 4314 466 Balatonkenese Balatonalmádi Veszprém 65,57 3216 49 Balatonlelle Fonyód Somogy 43,23 4921 114 Balkány Nagykálló Szabolcs-Szatmár-Bereg 89,99 6362 71 Balmazújváros Balmazújváros Hajdú-Bihar 205,45 17 480 85 Barcs Barcs Somogy 122,90 11 584 94 Bátaszék Szekszárd Tolna 63,54 6583 104 Bátonyterenye Bátonyterenye Nógrád 78,92 12 967 164 Battonya Mezőkovácsháza Békés 145,71 5726 39 Békés Békés Békés 127,23 20 182 159 Békéscsaba Békéscsaba[1] Békés 193,93 64 429 332 Bélapátfalva Bélapátfalva Heves 36,63 3088 84 Beled Kapuvár-Beled Győr-Moson-Sopron 26,47 2657 100 Berettyóújfalu Berettyóújfalu Hajdú-Bihar 170,98 15 407 90 Berhida Várpalota Veszprém 42,73 5995 140 Biatorbágy Budaörs Pest 43,80 12 294 281 Bicske Bicske Fejér 77,08 11 579 150 Biharkeresztes Berettyóújfalu Hajdú-Bihar 49,26 3870 79 Bodajk Mór Fejér 28,98 4101 142 Bóly Mohács Baranya 25,38 4002 158 Bonyhád Bonyhád Tolna 72,13 13 963 194 Borsodnádasd Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén 28,07 3108 111 Budakalász Szentendre Pest 15,17 10 427 687 Budakeszi Budaörs Pest 37,10 14 179 382 Budaörs Budaörs Pest 23,59 28 894 1225 Budapeszt – Budapeszt[2] 525,13 1 721 556 3278 Bük Csepreg Vas 20,86 3410 163 Cegléd Cegléd Pest 244,87 38 325 157 Celldömölk Celldömölk Vas 52,39 10 956 209 Cigánd Bodrogköz Borsod-Abaúj-Zemplén 56,76 2792 49 Csanádpalota Makó Csongrád 77,76 3012 39 Csenger Csenger Szabolcs-Szatmár-Bereg 36,16 4785 132 Csepreg Csepreg Vas 49,54 3503 71 Csongrád Csongrád Csongrád 173,89 17 478 101 Csorna Csorna Győr-Moson-Sopron 91,73 10 663 116 Csorvás Orosháza Békés 90,18 5201 58 Csurgó Csurgó Somogy 59,42 5228 88 Dabas Dabas Pest 165,99 16 777 101 Debreczyn Debreczyn[1] Hajdú-Bihar 461,65 207 270 449 Demecser Ibrány-Nagyhalász Szabolcs-Szatmár-Bereg 36,98 4345 117 Derecske Derecske-Létavértes Hajdú-Bihar 103,58 9086 88 Dévaványa Szeghalom Békés 216,55 7888 36 Devecser Ajka Veszprém 64,11 4641 72 Dombóvár Dombóvár Tolna 78,48 19 896 254 Dombrád Kisvárda Szabolcs-Szatmár-Bereg 51,84 3985 77 Dorog Dorog Komárom-Esztergom 11,55 12 156 1052 Dunaföldvár Paks Tolna 111,42 8915 80 Dunaharaszti Ráckeve Pest 29,17 20 112 689 Dunakeszi Dunakeszi Pest 31,06 38 470 1239 Dunaújváros Dunaújváros[1] Fejér 52,67 48 187 915 Dunavarsány Ráckeve Pest 22,52 7264 323 Dunavecse Kunszentmiklós Bács-Kiskun 66,77 4036 60 Edelény Edelény Borsod-Abaúj-Zemplén 56,84 10 212 180 Eger Eger[1] Heves 92,24 56 593 614 Elek Gyula Békés 54,91 4985 91 Emőd Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén 49,38 5108 103 Encs Encs Borsod-Abaúj-Zemplén 25,80 6328 245 Enying Enying Fejér 82,78 6922 84 Ercsi Ercsi Fejér 65,31 8282 127 Érd Érd[1] Pest 60,54 64 394 1064 Fehérgyarmat Fehérgyarmat Szabolcs-Szatmár-Bereg 52,46 8008 153 Felsőzsolca Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén 16,25 6977 429 Fertőd Sopron-Fertőd Győr-Moson-Sopron 48,56 3453 71 Fertőszentmiklós Sopron-Fertőd Győr-Moson-Sopron 39,40 3816 97 Fonyód Fonyód Somogy 53,55 4886 91 Fót Dunakeszi Pest 37,40 18 799 503 Füzesabony Füzesabony Heves 46,34 7883 170 Füzesgyarmat Szeghalom Békés 127,34 5804 46 Gárdony Gárdony Fejér 63,50 9551 150 Göd Dunakeszi Pest 22,24 18 118 815 Gödöllő Gödöllő Pest 61,97 33 901 547 Gönc Abaúj-Hegyköz Borsod-Abaúj-Zemplén 37,30 2008 54 Gyál Gyál Pest 24,93 23 461 941 Gyomaendrőd Szarvas Békés 303,94 14 131 46 Gyömrő Monor Pest 26,51 16 133 609 Gyöngyös Gyöngyös Heves 55,31 32 607 590 Gyönk Tamási Tolna 38,12 2033 53 Győr Győr[1] Győr-Moson-Sopron 174,62 130 478 747 Gyula Gyula Békés 255,80 32 132 126 Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Hajdú-Bihar 370,78 31 636 85 Hajdúdorog Hajdúböszörmény Hajdú-Bihar 100,65 9055 90 Hajdúhadház Hajdúhadház Hajdú-Bihar 87,80 12 506 142 Hajdúnánás Hajdúböszörmény Hajdú-Bihar 259,62 17 291 67 Hajdúsámson Hajdúhadház Hajdú-Bihar 69,47 13 108 189 Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló Hajdú-Bihar 238,70 23 282 98 Hajós Kalocsa Bács-Kiskun 89,92 3222 36 Halásztelek Ráckeve Pest 8,64 8889 1029 Harkány Siklós Baranya 25,69 3990 155 Hatvan Hatvan Heves 66,17 20 718 313 Herend Veszprém Veszprém 19,56 3447 176 Heves Heves Heves 99,31 10 595 107 Hévíz Hévíz Zala 8,31 4318 520 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely[1] Csongrád 487,98 47 201 97 Ibrány Ibrány-Nagyhalász Szabolcs-Szatmár-Bereg 60,48 6924 114 Igal Kaposvár Somogy 36,06 1290 36 Isaszeg Gödöllő Pest 54,83 11 346 207 Izsák Kiskőrös Bács-Kiskun 113,76 5985 53 Jánoshalma Jánoshalma Bács-Kiskun 132,21 9189 70 Jánossomorja Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron 148,97 5911 40 Jászapáti Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok 78,16 9106 117 Jászárokszállás Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok 77,17 7962 103 Jászberény Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok 221,35 27 065 122 Jászfényszaru Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok 76,16 5720 75 Jászkisér Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok 130,11 5317 41 Kaba Püspökladány Hajdú-Bihar 95,04 6000 63 Kadarkút Kadarkút Somogy 39,74 2595 65 Kalocsa Kalocsa Bács-Kiskun 53,18 17 359 326 Kaposvár Kaposvár[1] Somogy 113,59 68 018 599 Kapuvár Kapuvár-Beled Győr-Moson-Sopron 96,05 10 389 108 Karcag Karcag Jász-Nagykun-Szolnok 368,63 20 527 56 Kazincbarcika Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén 36,67 29 256 798 Kecel Kiskőrös Bács-Kiskun 114,48 8844 77 Kecskemét Kecskemét[1] Bács-Kiskun 321,36 112 233 349 Kemecse Ibrány-Nagyhalász Szabolcs-Szatmár-Bereg 38,94 4744 122 Kenderes Karcag Jász-Nagykun-Szolnok 111,24 4840 44 Kerekegyháza Kecskemét Bács-Kiskun 81,28 6349 78 Keszthely Keszthely Zala 75,98 21 053 277 Kisbér Kisbér Komárom-Esztergom 52,18 5426 104 Kisköre Heves Heves 68,42 2818 41 Kiskőrös Kiskőrös Bács-Kiskun 102,23 14 332 140 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Bács-Kiskun 256,30 30 640 120 Kiskunhalas Kiskunhalas Bács-Kiskun 227,58 28 862 127 Kiskunmajsa Kiskunmajsa Bács-Kiskun 221,99 11 745 53 Kistarcsa Gödöllő Pest 11,02 11 435 1038 Kistelek Kistelek Csongrád 69,19 7156 103 Kisújszállás Karcag Jász-Nagykun-Szolnok 205,27 11 611 57 Kisvárda Kisvárda Szabolcs-Szatmár-Bereg 35,91 16 863 470 Komádi Berettyóújfalu Hajdú-Bihar 144,65 5373 37 Komárom Komárom Komárom-Esztergom 70,19 19 705 281 Komló Komló Baranya 46,55 25 519 548 Kozármisleny Pécs Baranya 14,45 5986 414 Körmend Körmend Vas 52,79 11 924 226 Körösladány Szeghalom Békés 123,79 4733 38 Kőszeg Kőszeg Vas 54,66 12 020 220 Kunhegyes Tiszafüred Jász-Nagykun-Szolnok 148,94 7705 52 Kunszentmárton Kunszentmárton Jász-Nagykun-Szolnok 143,65 8668 60 Kunszentmiklós Kunszentmiklós Bács-Kiskun 172,11 8680 50 Lábatlan Esztergom Komárom-Esztergom 26,35 5044 191 Lajosmizse Kecskemét Bács-Kiskun 164,66 11 140 68 Lengyeltóti Lengyeltóti Somogy 39,57 3295 83 Lenti Lenti Zala 73,80 8143 110 Létavértes Derecske-Létavértes Hajdú-Bihar 116,62 7119 61 Letenye Letenye Zala 41,72 4189 100 Lőrinci Hatvan Heves 23,53 6079 258 Maglód Monor Pest 22,36 11 639 521 Mágocs Sásd Baranya 42,54 2472 58 Makó Makó Csongrád 229,23 24 029 105 Mándok Záhony Szabolcs-Szatmár-Bereg 28,91 4301 149 Marcali Marcali Somogy 104,40 11 664 112 Máriapócs Nyírbátor Szabolcs-Szatmár-Bereg 22,09 2079 94 Martfű Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok 23,08 6593 286 Martonvásár Ercsi Fejér 31,25 5756 184 Mátészalka Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg 41,40 17 216 416 Medgyesegyháza Mezőkovácsháza Békés 64,29 3781 59 Mélykút Jánoshalma Bács-Kiskun 123,46 5306 43 Mezőberény Békés Békés 118,53 11 128 94 Mezőcsát Mezőcsát Borsod-Abaúj-Zemplén 103,09 6083 59 Mezőhegyes Mezőkovácsháza Békés 155,44 5299 34 Mezőkeresztes Mezőkövesd Borsod-Abaúj-Zemplén 74,26 3964 53 Mezőkovácsháza Mezőkovácsháza Békés 62,59 6175 99 Mezőkövesd Mezőkövesd Borsod-Abaúj-Zemplén 100,56 16 770 167 Mezőtúr Mezőtúr Jász-Nagykun-Szolnok 289,72 17 943 62 Mindszent Hódmezővásárhely Csongrád 59,35 6826 115 Miszkolc Miszkolc[1] Borsod-Abaúj-Zemplén 236,66 169 226 715 Mohacz Mohács Baranya 112,23 18 993 169 Monor Monor Pest 48,29 18 521 384 Mór Mór Fejér 108,61 14 327 132 Mórahalom Mórahalom Csongrád 83,15 6072 73 Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron 85,35 32 605 382 Nádudvar Püspökladány Hajdú-Bihar 225,91 8911 39 Nagyatád Nagyatád Somogy 70,60 11 050 157 Nagybajom Kadarkút Somogy 108,06 3493 32 Nagyecsed Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg 43,87 6258 143 Nagyhalász Ibrány-Nagyhalász Szabolcs-Szatmár-Bereg 44,31 5630 127 Nagykálló Nagykálló Szabolcs-Szatmár-Bereg 68,55 10 043 147 Nagykanizsa Nagykanizsa[1] Zala 148,40 50 101 338 Nagykáta Nagykáta Pest 81,61 12 690 155 Nagykőrös Cegléd Pest 227,94 24 898 109 Nagymányok Bonyhád Tolna 10,68 2297 215 Nagymaros Vác Pest 34,37 4731 138 Nyékládháza Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén 24,67 4978 202 Nyergesújfalu Esztergom Komárom-Esztergom 39,50 7543 191 Nyíradony Hajdúhadház Hajdú-Bihar 96,59 7864 81 Nyírbátor Nyírbátor Szabolcs-Szatmár-Bereg 66,73 12 249 184 Nyíregyháza Nyíregyháza[1] Szabolcs-Szatmár-Bereg 274,54 117 832 429 Nyírlugos Nyírbátor Szabolcs-Szatmár-Bereg 58,38 2789 48 Nyírmada Baktalórántháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 38,82 4811 124 Nyírtelek Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 67,92 6938 102 Ócsa Gyál Pest 81,66 9064 111 Orosháza Orosháza Békés 202,22 29 629 147 Oroszlány Oroszlány Komárom-Esztergom 75,86 18 701 247 Ostrzyhom Esztergom Komárom-Esztergom 100,35 30 914 308 Ózd Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén 91,70 34 930 381 Őriszentpéter Őriszentpéter Vas 33,56 1187 35 Örkény Dabas Pest 36,44 4901 134 Pacsa Pacsa Zala 22,70 1816 80 Paks Paks Tolna 154,08 19 736 128 Pálháza Sátoraljaújhely Borsod-Abaúj-Zemplén 6,76 1038 154 Pannonhalma Pannonhalma Győr-Moson-Sopron 29,58 3917 132 Pápa Pápa Veszprém 91,68 32 583 355 Pásztó Pásztó Nógrád 72,60 9711 134 Pécel Gödöllő Pest 43,64 15 198 348 Pécsvárad Pécsvárad Baranya 36,03 4041 112 Pecz Pecz[1] Baranya 162,78 157 680 969 Pétervására Pétervására Heves 33,87 2507 74 Pilis Monor Pest 47,30 11 457 242 Pilisvörösvár Pilisvörösvár Pest 24,30 13 537 557 Polgár Polgár Hajdú-Bihar 97,46 8068 83 Polgárdi Székesfehérvár Fejér 72,16 6973 97 Pomáz Szentendre Pest 49,03 16 871 344 Pusztaszabolcs Adony Fejér 51,67 6087 118 Putnok Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén 34,73 6826 197 Püspökladány Püspökladány Hajdú-Bihar 186,95 14 915 80 Rácalmás Dunaújváros Fejér 40,64 4470 110 Ráckeve Ráckeve Pest 64,09 9964 155 Rakamaz Tiszavasvári Szabolcs-Szatmár-Bereg 42,64 4789 112 Rákóczifalva Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok 35,94 5424 151 Répcelak Sárvár Vas 13,82 2396 173 Rétság Rétság Nógrád 19,78 2967 150 Rudabánya Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén 16,46 2605 158 Sajóbábony Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén 13,43 2827 210 Sajószentpéter Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén 34,85 12 327 354 Salgótarján Salgótarján[1] Nógrád 100,84 37 632 373 Sándorfalva Segedyn Csongrád 55,77 8030 144 Sárbogárd Sárbogárd Fejér 189,34 12 715 67 Sarkad Sarkad Békés 125,57 10 262 82 Sárospatak Sárospatak Borsod-Abaúj-Zemplén 139,19 13 060 94 Sárvár Sárvár Vas 64,65 14 906 231 Sásd Sásd Baranya 14,88 3339 224 Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely Borsod-Abaúj-Zemplén 73,47 15 901 216 Segedyn Segedyn[1] Csongrád 281,00 169 713 604 Sellye Sellye Baranya 25,18 2786 111 Siklós Siklós Baranya 50,92 9829 193 Simontornya Tamási Tolna 33,83 4154 123 Siófok Siófok Somogy 124,66 24 279 195 Solt Kalocsa Bács-Kiskun 132,67 6470 49 Soltvadkert Kiskőrös Bács-Kiskun 108,86 7501 69 Sopron Sopron[1] Győr-Moson-Sopron 169,06 59 685 353 Sümeg Sümeg Veszprém 64,13 6327 99 Szabadszállás Kunszentmiklós Bács-Kiskun 164,62 6141 37 Szarvas Szarvas Békés 161,57 17 412 108 Százhalombatta Érd Pest 28,06 18 482 659 Szécsény Szécsény Nógrád 45,83 5838 127 Szeghalom Szeghalom Békés 217,13 9228 42 Székesfehérvár Székesfehérvár[1] Fejér 170,89 101 973 597 Szekszárd Szekszárd[1] Tolna 96,28 33 805 351 Szendrő Edelény Borsod-Abaúj-Zemplén 53,56 4183 78 Szentendre Szentendre Pest 43,82 25 724 587 Szentes Szentes Csongrád 353,25 28 927 82 Szentgotthárd Szentgotthárd Vas 67,73 8881 131 Szentlőrinc Szentlőrinc Baranya 27,82 6974 251 Szerencs Szerencs Borsod-Abaúj-Zemplén 36,68 9321 254 Szigethalom Ráckeve Pest 9,12 17 050 1870 Szigetszentmiklós Ráckeve Pest 45,65 33 759 740 Szigetvár Szigetvár Baranya 39,51 10 910 276 Szikszó Szikszó Borsod-Abaúj-Zemplén 36,23 5470 151 Szob Szob Pest 17,97 2952 164 Szolnok Szolnok[1] Jász-Nagykun-Szolnok 187,24 74 656 399 Szombathely Szombathely[1] Vas 97,50 79 438 815 Tab Tab Somogy 25,86 4396 170 Tamási Tamási Tolna 111,96 8537 76 Tápiószele Nagykáta Pest 36,99 6167 167 Tapolca Tapolca Veszprém 63,48 16 035 253 Tata Tata Komárom-Esztergom 78,17 24 906 319 Tatabánya Tatabánya[1] Komárom-Esztergom 91,43 69 988 765 Téglás Hajdúhadház Hajdú-Bihar 38,33 6625 173 Tét Tét Győr-Moson-Sopron 56,35 3976 71 Tiszacsege Balmazújváros Hajdú-Bihar 136,40 4599 34 Tiszaföldvár Kunszentmárton Jász-Nagykun-Szolnok 80,34 11 455 143 Tiszafüred Tiszafüred Jász-Nagykun-Szolnok 162,18 10 970 68 Tiszakécske Kecskemét Bács-Kiskun 133,27 11 435 86 Tiszalök Tiszavasvári Szabolcs-Szatmár-Bereg 58,72 5665 96 Tiszaújváros Tiszaújváros Borsod-Abaúj-Zemplén 46,04 16 582 360 Tiszavasvári Tiszavasvári Szabolcs-Szatmár-Bereg 126,59 12 833 101 Tokaj Tokaj Borsod-Abaúj-Zemplén 28,19 4824 171 Tolna Szekszárd Tolna 71,08 11 518 162 Tompa Kiskunhalas Bács-Kiskun 81,57 4614 57 Tótkomlós Orosháza Békés 125,05 5955 48 Tököl Ráckeve Pest 38,49 10 227 266 Törökbálint Budaörs Pest 29,40 13 368 455 Törökszentmiklós Törökszentmiklós Jász-Nagykun-Szolnok 185,16 21 506 116 Tura Aszód Pest 55,92 7942 142 Túrkeve Mezőtúr Jász-Nagykun-Szolnok 236,52 9049 38 Újfehértó Nagykálló Szabolcs-Szatmár-Bereg 140,88 13 253 94 Újkígyós Békéscsaba Békés 54,92 5376 98 Újszász Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok 58,20 6491 112 Üllő Monor Pest 48,10 11 292 235 Vác Vác Pest 61,60 34 115 554 Vaja Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg 28,61 3570 125 Vámospércs Hajdúhadház Hajdú-Bihar 58,19 5306 91 Várpalota Várpalota Veszprém 77,26 20 690 268 Vásárosnamény Vásárosnamény Szabolcs-Szatmár-Bereg 65,66 8813 134 Vasvár Vasvár Vas 55,10 4326 79 Vecsés Monor Pest 36,16 20 830 576 Velence Gárdony Fejér 33,37 5166 155 Vép Szombathely Vas 32,89 3411 104 Veresegyház Veresegyház Pest 28,56 16 124 565 Veszprém Veszprém[1] Veszprém 126,90 63 898 504 Vésztő Szeghalom Békés 125,70 6946 55 Villány Siklós Baranya 22,02 2467 112 Wyszegrad Szentendre Pest 33,27 1864 56 Záhony Záhony Szabolcs-Szatmár-Bereg 6,87 4160 606 Zalaegerszeg Zalaegerszeg[1] Zala 99,85 61 705 618 Zalakaros Zalakaros Zala 17,17 1808 105 Zalalövő Zalaegerszeg Zala 52,64 3033 58 Zalaszentgrót Zalaszentgrót Zala 81,62 7205 88 Zamárdi Siófok Somogy 45,15 2366 52 Zirc Zirc Veszprém 37,40 7098 190 Zsámbék Pilisvörösvár Pest 33,66 5395 160

Ciekawe miejsca[edytuj]

 • Balástya – malownicza miejscowość położona około 25 km na północ od Szegedu, z ciekawymi zabytkami takimi jak kościół, stary cmentarz, jeziora oraz parki.
 • Zalaszantó – największa w Europie buddyjska stupa, na północ od Balatonu.
 • Hajdúszoboszló – bardzo popularne kąpieliska termalne.

Obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO[edytuj]

 • Budapeszt – panorama nadbrzeży Dunaju (m.in. Góra Gellerta) i dzielnica zamkowa w Budzie
 • Cmentarz wczesnochrześcijański w Peczu
 • Jaskinie Krasu Aggtelek i Słowackiego Krasu (wspólnie ze Słowacją)
 • Krajobraz kulturowy Jeziora Fertö/Nezyderskiego (wspólnie z Austrią)
 • Krajobraz kulturowy Tokaju
 • Opactwo benedyktyńskie w Pannonhalma i jego otoczenie
 • Puszta – Park Narodowy Hortobágy
 • Wieś Hollókő


Transport[edytuj]

Na miejscu najlepiej poruszać się własnym samochodem.

Język[edytuj]

Językiem urzędowym jest węgierski. Można sobie poradzić, znając język angielski, jednak w zachodniej części kraju, w tym nad jeziorem Balaton i w jego okolicach przydaje się znacznie bardziej znajomość niemieckiego.

Zakupy[edytuj]

Ceny zbliżone są do cen w Polsce, jednak ceny paliwa są wyższe o około 70 groszy, za to alkohol (np. Tokaj) jest tańszy.

Gastronomia[edytuj]

Standarową, węgierską potrawą jest langosz (placek drożdżowy ze śmietaną i serem) oraz papryka – większość dań (np. leczo) jest ich bazą. Oprócz tego popularne są także chłodnik z wiśni (meggyleves), gulasz, duszona wieprzowina (pörkölt) i tatar. W pobliżu Dunaju i Balatonu serwowane są ryby, a w Tokaju słynne regionalne wina. Najbardziej polecane z nich to Tokaj Aszú i tokajskie wytrawne.

Noclegi[edytuj]

 • Grandhotel Galya - duży, czterogwiazdkowy hotel w pobliżu granicy ze Słowacją, z podstawowym wyposażeniem (cena ok. 550 zł/os.)
 • Mandarin Hostel - hotel w Budapeszcie, z bardzo miłą obsługą i dość dobrymi warunkami hotelowymi (cena za noc ok. 100 zł/os.)
 • Avenue Hostel - hotel w Budapeszcie, położony niedaleko centrum miasta, darmowy internet, pościel, wygodne pokoje, restauracja (cena za noc ok. 80 zł/os.)
 • The Museum Guesthouse 10 Karoly Korut – schronisko położone dość centralnie, darmowy internet, pościel (cena ok. 60 zł/os. w pokoju 6-os.; 07.2009)

Noclegi na dziko[edytuj]

Oficjalnie spanie na dziko jest zabronione. Jeśli chcemy rozbijać namiot poza campingiem, należy ulokować go w osłoniętym, zacisznym miejscu.

Nauka[edytuj]

Praca[edytuj]

Bezpieczeństwo[edytuj]

Węgry są bezpiecznym krajem. Jak w każdym kraju, należy zachować ostrożność podczas wielkich festiwali i imprez.

Zdrowie[edytuj]

Obywatele państw Unii Europejskiej leczeni są na zasadach wzajemności. Oznacza to, że przyjezdnym, a nawet turystom, przysługują te same prawa i obowiązki, co obywatelowi Węgier. Podstawą uzyskania pomocy jest karta EKUZ.

 • Porada lekarska: bezpłatna, na podstawie skierowania. Stomatolog – tylko nagłe przypadki leczone są bezpłatnie, w podstawowym zakresie.
 • Leki: w zależności od grupy są bezpłatne, płatne ryczałtem lub od 50 do 90%.
 • Pogotowie: w uzasadnionych przypadkach (nagłych) nieodpłatne. Tel. nr 104.
 • Szpital: leczenie podstawowe jest bezpłatne, dodatkowe usługi i badania płatne w 100%

Rekomendowane jest posiadanie odrębnego, prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia, w tym transportu do Polski. Przy zawieraniu ubezpieczenia należy wybrać firmę, która nie wymaga od nas wyłożenia gotówki, a potem dokonuje jej zwrotu po powrocie do kraju, ponieważ możemy nie dysponować taką kwotą.

Kontakt[edytuj]

Telefon[edytuj]

Kod telefoniczny na Węgry to +36.

Internet[edytuj]

Poczta[edytuj]

Informacje turystyczne[edytuj]

Przedstawicielstwa dyplomatyczne[edytuj]

Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane na Węgrzech[edytuj]

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie

1068 Budapeszt, Városligeti fasor 16.

Telefon: +36 14 13 82 00

Faks: +36 13 51 17 22

Strona www: https://budapeszt.msz.gov.pl/pl/

E-mail: budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce[edytuj]

Ambasada Republiki Węgierskiej

ul. Chopina 2

00-559 Warszawa

Telefon: +48 22 537 56 60

Fax: +48 22 621 85 61

Strona www: https://varso.mfa.gov.hu/pol

E-mail: mission.vao@mfa.gov.huNa niniejszej stronie wykorzystano treści ze strony: Węgry opublikowanej w portalu Wikitravel; autorzy: w historii edycji; prawa autorskie: na licencji CC-BY-SA 1.0