Powiat poddębicki

Z Wikipodróży
Powiat poddębicki

Powiat poddębicki – powiat w Polsce w północno–zachodniej części województwa łódzkiego, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Poddębice które zamieszkuje 18,6 % ogółu mieszkańców powiatu.
Powiat poddębicki istniał już przed laty – został powołany 1 stycznia 1956 r. w województwie łódzkim i obecny powiat ma niemal te same granice.

Powiat poddębicki na tle województwa łódzkiego
Herb powiatu poddębickiego
Flaga powiatu poddębickiego
Zamek w Uniejowie
Renesansowy pałac z XVII w. w Poddębicach

Powiat zajmuje obszar 881 km² co stanowi 5 % powierzchni województwa łódzkiego i zamieszkany jest przez 41 962 mieszkańców co stanowi 1,66 % ludności całego województwa i daje gęstość zaludnienia 47,63 osób/ km².
W północnej części powiatu przebiega autostrada A2, a w poprzek droga krajowa KoninŁódźRawa Mazowiecka.

Powiat tworzą dwie gminy miejsko–wiejskie (Poddębice i Uniejów) oraz cztery gminy wiejskie (Dalików, Pęczniew, Wartkowice i Zadzim).
Dane dotyczące ludności powiatu wg statystyki GUS na dzień 30 czerwca 2012 r. są następujące:
Cały powiat poddębicki: 41 962 20 731 21 231; 10 803 5 079 5 724; 31 159 15 652 15 507
gm.w. Dalików 3 850 1 963 1 887; – – –; 3850 1963 1887
gm.w. Pęczniew 3545 1763 1782; – – –; 3545 1763 1782
gm. m–w. Poddębice 15 884 7 703 8 181; 7 794 3 679 4 115; 8 090 4 024 4066
gm. m–w. Uniejów 7 219 3 543 3 676; 3 009 1 400 1 609 4 210 2 143 2 067
gm.w. Wartkowice 6 324 3 144 3 180; – – –; 6 324 3 144 3 180
gm.w. Zadzim 5 140 2 615 2 525; – – –; 5 140 2 615 2 525
Liczby powyższe oznaczają: ogółem, mężczyźni, kobiety; miasta ogółem mężczyźni, kobiety; wieś ogółem mężczyźni, kobiety.

Teren powiatu obejmuje południową część Kotliny Kolskiej oraz Wysoczyznę Łaską i skraj Kotliny Sieradzkiej.
Głównym rzekami są Warta, z której biegiem pokrywa się w znacznej mierze zachodnia granica powiatu, oraz jej prawy dopływ Ner.
W krajobrazie dominują równiny oraz wytwory polodowcowe w postaci niewielkich wzgórz ostańcowych.
Największym akwenem w powiecie jest zbiornik retencyjny Jeziorsko na rzece Warcie.
Na obszarze powiatu znajduje się 16 000 ha lasów.
Wielkim atutem przyrodniczym są zasoby wód geotermalnych, eksploatowanych w w Poddębicach ale głównie w Uniejowie gdzie zbudowano zespół basenów termalnych a miejscowość ma status uzdrowiska.
Obszar powiatu stanowi pogranicze dwóch subregionów etnograficznych: sieradzkiego i łęczyckiego.
Na terenie powiatu jest wiele obiektów zabytkowych i atrakcji turystycznych m.in.

  • Renesansowy pałac z XVII w. w Poddębicach,
  • Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny w Poddębicach,
  • Drewniany dwór w Tumusinie,
  • Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Niemysłowie,
  • Zamek w Uniejowie – XIV w. budowla gotycka wzniesiona w latach 1360 – 1365,
  • Kolegiata p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uniejowie, ufundowana przez arcybiskupa Bogorię Skotnickiego w 1349 r.,
  • Drewniana świątynia parafialna pw. św. Mikołaja w Wierzchach gm. Zadzim – obecna wzniesiona w 1727 r. restaurowana w 1785 i 1966 r.
  • Pieszy szlak turystyczny im. Marii Konopnickiej biegnący z Poddębic do Bronowa – miejsca zamieszkania pisarki.

Przez terenu powiatu przebiega ok. 350 km szlaków turystycznych, zarówno lokalnych (np. Marii Konopnickiej, Kazimierza Deki – Deczyńskiego, Po Ziemi Uniejowskiej), regionalnych (np. Gorących Źródeł, szlak konny im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”), jak i międzynarodowych (Łódzka Magistrala Rowerowa, będąca częścią tworzonego szlaku z Łodzi do Berlina), wodnych, pieszych, rowerowych, czy konnych.
Odbywają się tu turnieje rycerskie oraz zloty Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian w Uniejowie.
Strona www powiatu: http://www.poddebicki.pl/