Rezerwat przyrody Perna

Z Wikipodróży

Rezerwat przyrody florystyczny leśny Perna leży w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Nowe Ostrowy. Mezoregion: Wysoczyzna Kłodawska.

Współrzędne geograficzne: 52°15'30″N 19°14'00″E

Powierzchnia: 15,27 ha. Utworzony w 1975 r.

Rodzaj rezerwatu: florystyczny, typ biocenotyczny i fizjocenotyczny, podtyp biocenoz naturalnych i półnaturalnych, typ ekosystemu leśny i borowy, podtyp ekosystemu lasów wyżynnych.

Przedmiotem ochrony jest las liściasty o dużym zróżnicowaniu drzewostanu i z bogatą florą. Według głównego przedmiotu ochrony jest to rezerwat fitocenotyczny zbiorowisk leśnych oraz biocenotyczny i fizjocenotyczny biocenoz naturalnych i półnaturalnych. A według głównego typu środowiska jest to rezerwat lasów i borów, podtypu lasów nizinnych. Występują tu fitocenozy subkontynentalnego grądu niskiego w odmianie kujawskiej. Rezerwat położony jest na wysokości około 120 m n.p.m., w lokalnym zagłębieniu terenu, gdzie na głębokości 1,5 m (i głębiej) zalegają gliny lekkie i średnie silnie spiaszczone.

Ma bardzo wysokie walory fitocenotyczne, florystyczne, krajobrazowe i estetyczne. Najcenniejszymi składnikami szaty roślinnej rezerwatu są przestoje dębów szypułkowego i bezszypułkowego. Najstarsze okazy osiągają wiek około 150 lat. W niższej warstwie drzew notuje się gatunki grabu i brzozy brodawkowatej, a w niektórych częściach rezerwatu okazy jabłoni leśnej i gruszy polnej. Roślinność to głównie zbiorowisko grądu, czyli lasu lipowo-grabowo-dębowego. Spośród roślin runa na uwagę zasługują podkolan biały i kruszczyk szerokolistny. Ogółem na terenie rezerwatu zostało wyróżnionych 105 gatunków roślin naczyniowych oraz 10 gatunków mchów.

Z rzadkich roślin odnotowywano występowanie: fiołek przedziwny Viola mirabilis, głóg dwuszyjkowy Crataegus la evigata, klon polny Acer campestre.


Geographical Coordinates