Powiat pabianicki

Z Wikipodróży
Powiat pabianicki

Powiat pabianicki – powiat w Polsce położony w centralnej części województwa łódzkiego na zachód od Łodzi w obrębie aglomeracji łódzkiej. Leży w całości na Nizinie Południowowielkopolskiej, na Wysoczyźnie Łaskiej. Powiat utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej kraju.

Powiat pabianicki na tle województwa łódzkiego
Herb powiatu pabianickiego
Flaga powiatu pabianickiego

Jego powierzchnia wynosi 492,18 km², co stanowi 2,70% powierzchni województwa łódzkiego, zamieszkały jest przez 119 996 mieszkańców (wg GUS stan na 30 czerwca 2012 r.) co stanowi 4,75% ludności województwa a gęstość zaludnienia wynosi 243,8 osób/km².
Centrum powiatu jest miasto Pabianice, liczące 68 700 mieszkańców czyli 57,25% ludności powiatu. Cały powiat pabianicki liczy mieszkańców 119 996 czyli 4,75% mieszkańców województwa a w miastach (Pabianice i Konstantynów Łódzki) mieszka 86449 osób, czyli 72% mieszkańców powiatu.
Wg danych GUS na 30 czerwca 2012 r. wśród 119 996 mieszkańców powiatu mężczyzn mieszka 56 290 czyli 46,9% mieszkańców, kobiet 63 706; na wsiach mieszka ogółem 33 547 mieszkańców w tym mężczyzn 16 417 i kobiet 17 130.
Powiat składa się z 7 jednostek samorządowych – gmin miejskich Pabianice i Konstantynów Łódzki oraz gmin wiejskich Dłutów, Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk i Pabianice.
Ilość mieszkańców w gminach przedstawia się następująco:

  • Powiat pabianicki 119 996 56 290 63 706 86 449 39 873 46 576 33 547 16 417 17 130
  • m. Konstantynów Łódzki 17 749 8272 9477; 17749 8272 9477; – – –
  • m. Pabianice 68700 31601 37 099; 68 700 31 601 37 099; – – –
  • gm.w. Dłutów 4 351 2 180 2 171; – – –; 4 351 2 180 2 171
  • gm.w. Dobroń 7 362 3 604 3 758; – – –; 7 362 3 604 3 758
  • gm.w. Ksawerów 7 545 3 602 3 943; – – –; 7 545 3 602 3 943
  • gm.w. Lutomiersk 7 785 3 834 3 951; – – –; 7 785 3 834 3 951
  • gm.w. Pabianice 6 504 3 197 3 307; – – –; 6 504 3 197 3 307.

Liczby powyżej oznaczają kolejno: ogółem, mężczyźni, kobiety; w miastach ogółem mężczyźni, kobiety; na wsiach ogółem mężczyźni, kobiety.

Obszar odwadnia rzeka Ner z dopływem Dobrzynką, a południową część Grabia z dopływem Dłutówką.
Wysoczyzna Łaska ma równinną lodowcową rzeźbę, miejscami lekko pofalowaną. Największe wzniesienie znajduje się pod Czyżeminem (gm. Dłutów) i ma 260 m n.p.m., najniżej położona jest dolina Neru za Puczniewem (gm. Lutomiersk) 136 m n.p.m.
Prawie 25% powierzchni zajmują lasy, głównie w gminach Dłutów, Dobroń i Lutomiersk. W gminie Lutomiersk utworzono dwa rezerwaty przyrody „Jodły Oleśnickie” i „Mianów”.
Warto też zobaczyć głaz narzutowy w Trupiance będący pomnikiem przyrody nieożywionej.
Wielkoobszarowa ochrona przyrody związana jest z Grabią (Obszar Chronionego Krajobrazu „Środkowej Grabi”, Zespół Przyrodniczo–Krajobrazowy Środkowej Grabi) oraz Nerem („Pęczniewski Obszar Chronionego Krajobrazu”).
Strona www powiatu: http://www.powiat.pabianice.pl/